[edytuj autora]

Anna Ciesielska

Zdjęcie Anna Ciesielska
Przez lata zma­gań byłam pewna, że ist­nieje uni­wer­salny klucz pro­wa­dzący do nor­mal­nego, zdro­wego życia. Nie mia­łam wąt­pli­wo­ści, że współ­cze­sna die­te­tyka błą­dzi. Utwierdzała mnie w tym jej abso­lutna nie­sku­tecz­ność w zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom i pomocy przy cho­ro­bach prze­wle­kłych. Nie do przy­ję­cia było dla mnie to, że tak ważna dzie­dzina życia opie­rana jest na przy­pad­ko­wych, czę­sto sprzecz­nych nowin­kach, odkry­ciach naukow­ców czy pseu­do­nau­kow­ców. Moja wewnętrzna wola spo­wo­do­wała, że natknę­łam się na medy­cynę chiń­ską, pozna­łam jej zasady, które były dla mnie obja­wie­niem i dro­go­wska­zem w zro­zu­mie­niu życia i sił nim kie­ru­ją­cych. Porządek – zasada jin-jang i Pięć Przemian oka­zały się tym poszu­ki­wa­nym, uni­wer­sal­nym klu­czem, który spraw­dza się na każ­dej sze­ro­ko­ści geograficznej.

Rozpoczęłam okres mozol­nego i dro­bia­zgo­wego spraw­dza­nia, w jaki spo­sób zasady te odno­szą się do naszych realiów kli­ma­tycz­nych i tra­dy­cji żywie­nio­wych. Z pew­no­ścią pomógł mi w tym fakt ukoń­cze­nia stu­diów na Akademii Rolniczej, na wydziale tech­no­lo­gii żyw­no­ści, ale przede wszyst­kim pasja. Byłam pewna, że docie­ka­nie zależ­no­ści mię­dzy żywie­niem a zdro­wiem jest moim życio­wym zadaniem.

Czas mojego doświad­cza­nia z zasa­dami Porządku trwał ponad dzie­sięć lat. Widziałam fan­ta­styczne efekty — cho­roby i dole­gli­wo­ści ustę­po­wały jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdżki. Dopiero po tym cza­sie odwa­ży­łam się zacząć pracę nad „Filozofią zdro­wia”. Po kolej­nych trzech latach wypeł­nio­nych bez­po­śred­nimi kon­tak­tami z ludźmi, kon­sul­ta­cjami, kur­sami powstała „Filozofia życia”. Owocem ostat­nich lat jest „Filozofia smaku”.


[edytuj opis]

Najpopularniejsze cytaty z książek autora

Do książek tego autora nie dodano jeszcze ani jednego cytatu.

Najnowsze dyskusje do książek autora

Do książek autora nie dodano jeszcze ani jednego tematu dyskusji.

Komentarze czytelników

O autorze

Ocena: 5.5
Liczba głosów: 1

Oceń twórczość tego autora:

Kto dodał autora do bazy?

Dodał: Kasumi
19 VI 2016 (ponad 5 lat temu)

Statystyki pisarza

3 książek w naszym katalogu
1 osób lubi tego autora

Czytelnicy

Pokaż osoby, które książki tego autora:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają