Kup książkę [edytuj książkę]

Filozofia życia

Żyć do końca życia i być mło­dym do sta­ro­ści

„Filozofia życia” jest kon­ty­nu­acją „Filozofii zdro­wia”. Omawiam w niej dokład­nie więk­szość cho­rób, uświa­da­mia­jąc jed­no­cze­śnie ich przy­czyny. Podaję przy­kłady zale­ceń, dając moż­li­wość samo­dziel­nej pracy w roz­wią­zy­wa­niu naszych zdro­wot­nych pro­ble­mów. Książka jest nie­zbęd­nym pod­ręcz­ni­kiem dla wszyst­kich chcą­cych zgłę­biać taj­niki kuchni Pięciu Przemian, jak rów­nież życia według Pięciu Przemian, co w kon­se­kwen­cji da rów­no­wagę ener­ge­tyczną i tak upra­gnione zdro­wie. Doświadczając tej wie­dzy dys­cy­pli­nu­jemy rów­nież nasze emo­cje – sta­jemy się ufni, życz­liwi i bar­dziej wyro­zu­miali dla ota­cza­ją­cego nas świata. Kuchnia PP łago­dzi obyczaje.

Problemem współ­cze­snego lecz­nic­twa jest usu­wa­nie skut­ków, a nie przy­czyn cho­rób. Naszym zada­niem zaś jest praca u pod­staw – szu­ka­nie przy­czyn w złych nawy­kach żywie­nio­wych oraz nad­mier­nej emocjonalności.

Niech ta książka będzie dla Ciebie, Drogi Czytelniku, wspar­ciem w odszy­fro­wy­wa­niu zna­ków, które daje Twoje ciało.


[edytuj opis]

Przeczytaj książkę

Czytelnicy tej książki polecają

[dodaj cytat]

Popularne cytaty

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego cytatu.
[dodaj temat]

Dyskusje o książce

Do tej książki nie założono jeszcze ani jednego tematu dyskusji.
[dodaj komentarz]

Komentarze czytelników

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego komentarza.

Komentarze użytkowników Facebooka

[edytuj informacje]O książce

Wydawnictwo: Centrum Zdrowego Żywienia ANNA
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-909614-1-5
Ocena: 5.5
Liczba głosów: 1
Oceń tę książkę:

Kto dodał książkę do bazy?

Dodał: Kasumi
19 VI 2016 (ponad 4 lat temu)

[edytuj tagi]Tagi

Możesz dodawać nowe lub edytować istniejące tagi opisujące książkę. Pamiętaj tylko, że tagi powinny być pisane małymi literami oraz być dodawane pojedynczo:

Czytelnicy

Pokaż osoby, które tę książkę:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają