Kup książkę [edytuj książkę]

Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne

[Z Wprowadzenia]
„Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom efekt projektu badawczego, do realizacji którego zostali zaproszeni przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych reprezentujący różne ośrodki naukowe. W założeniu niniejsze opracowanie ma sta­nowić próbę ukazania obrazu świata kreowanego w tekstach »Mistrza reporta­żu«. Jako erudyta Ryszard Kapuściński ujawniał zainteresowanie wieloma dziedzinami wiedzy, w których dąży się do przybliżenia prawdy o człowieku jako podmiocie budu­jącym struktury społeczne, polityczne i gospodarcze, tworzącym kulturę i realizują­cym wartości. Stąd w Gronie Współautorów monografii znaleźli się reprezentanci literaturoznawstwa, socjologii literatury, socjologii kultury, antropologii kulturowej, filozofii, pedagogiki, geografii politycznej, medioznawstwa, dziennikarstwa.
Redaktorom tomu zbiorowego przyświecała także intencja interdyscyplinarnego przedstawienia potencjału tkwiącego w tekstach Autora Cesarza, a wyrażającego się w otwieraniu nowych perspektyw badawczych. Owa intencja wynika z prześwia­dczenia, że działalność Ryszarda Kapuścińskiego oraz Jego pisarstwo, docenione m.in. wielokrotnym nadaniem tytułu doktora honoris causa, tak w kraju, jak i za gra­nicą, stanowią ważną część spuścizny narodowej.”


Fragmenty recenzji udostępnione przez wydawce

„[…] zbiór artykułów wzbudza zainteresowanie ze względu na charakterystyczne, odbiegające od schematu analizy, podejście do omawianej problematyki. Tytułowe dopowiedzenie: »Refleksje interdyscyplinarne« w pełni oddaje intencje, cele nauko­we oraz metodologię zastosowaną przez autorów artykułów. Podobnie, nazwy czę­ści pracy, uwypuklające uwarunkowania społeczno-kulturowe recepcji twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, dialogiczność jako koncept spotkania z »Innym«, poglą­dy reportera na temat współczesnego dziennikarstwa. Uważam, że odmienne i inter­dyscyplinarne ujęcie stanowi o wartości tej książki.
Autorzy nie tylko zapowiedzieli, ale zrealizowali »przedstawienie potencjału« obe­cnego w twórczości Kapuścińskiego, potencjału rozumianego jako otwarcie per­spektywy aksjologicznej, filozoficznej, socjologicznej, medioznawczej […]. Główne tropy, którymi podążali autorzy tomu, to: kategoria przestrzeni, kultura rdzenna i globalna, paradygmat dialogu, odmienność a bycie »tłumaczem kultur« (termin wy­stępujący w rozważaniach Kapuścińskiego o roli reportera), rzeczywistość i krea­cja (także w aspekcie medioznawczym – medialnej wizji świata).
[…] zwraca uwagę konsekwencja uszczegółowiania problematyki, dbałość o do­precyzowanie kategorii opisu (co wydaje się szczególnie istotne zważywszy na przy­jęty klucz interpretacji), bogata egzemplifikacja obejmująca reportaże, publicy­s;tykę, fotografie.
[…] z pełnym przekonaniem rekomenduję tę książkę […]. Stanowi ona spójną, logiczną całość o klarownej, zrozumiałej kompozycji i formie umożliwiającej wybiór­czą problemową lekturę (podział na części, artykuły z wydzielonymi śródtytułami). Zaproponowana, interdyscyplinarna przestrzeń badań stanowi o wyjątkowości tego tomu oraz atrakcyjności naukowej interpretacji. Uważam, że książka znajdzie licz­nych odbiorców, także wśród miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.”

Z recenzji wydawniczej dr hab. Iwony Hofman, prof. UMCS„[…] Aktualność podjętych studiów i samej publikacji nie budzi najmniejszej wątpli­wości. Jest ona potrzebna nie tylko jako wyraz powinności wobec Autora i jego spu­ścizny literackiej, ale także po to, by pokazać potrzebę budowania współczesnego dziennikarstwa na świecie uniwersalnych wartości ludzkich. Monografia składa się z czterech części, wyodrębnionych w swej strukturze w oparciu o bardzo dobrą zna­jomość dorobku Ryszarda Kapuścińskiego. Struktura ta jest w pełni zasadna i upra­womocniona logicznie i merytorycznie.
[…] Założenia tego projektu badawczego, którego owocem jest prezentowana monografia, trafnie oddają nie tylko istotę twórczości Kapuścińskiego, ale podejmu­ją także, bardzo słusznie, zadanie odkrywania prawdy o człowieku we współczes­nym świecie pluralizmu antropologicznego i aksjologicznego poprzez pryzmat oso­by i dzieła Mistrza reportażu.
[…] prezentowane opracowania nie »ślizgają się« po powierzchni myśli Kapuś­cińskiego, ale sięgają jej głębi oraz jej antropologiczno-aksjologicznych fundamen­tów i konsekwencji.
[…] fachowość i naukowa wartość przedstawionych badań nie budzi wątpliwoś­ci. Pragnę wyrazić życzenia dla Redakcji i poszczególnych Autorów – a można się tego spodziewać – by monografia została szeroko przyjęta w kręgu socjologów, medioznawców, literatów, antropologów itd., a także przez wszystkich tych Czytel­ników, którym spuścizna Kapuścińskiego jest bliska […].”

Z recenzji wydawniczej ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. WSB-NLU

[edytuj opis]

Przeczytaj książkę

Czytelnicy tej książki polecają

Niestety zbyt mało osób przeczytało tę książkę, aby móc polecić Ci inne publikacje.
[dodaj cytat]

Popularne cytaty

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego cytatu.
[dodaj temat]

Dyskusje o książce

Do tej książki nie założono jeszcze ani jednego tematu dyskusji.
[dodaj komentarz]

Komentarze czytelników

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego komentarza.

Komentarze użytkowników Facebooka

[edytuj informacje]O książce

Wydawnictwo: VERTUM
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-930140-0-2
Ocena: -
Liczba głosów: -
Oceń tę książkę:

Kto dodał książkę do bazy?

Dodał: Artur
03 XI 2010 (ponad 8 lat temu)

[edytuj tagi]Tagi

Możesz dodawać nowe lub edytować istniejące tagi opisujące książkę. Pamiętaj tylko, że tagi powinny być pisane małymi literami oraz być dodawane pojedynczo:

Czytelnicy

Pokaż osoby, które tę książkę:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają